سامانه پرداخت الکترونیکی

پرداخت الکترونیکی مبالغ با استفاده از شناسه فاکتور